Decision support tools for Tsukioka Kinzaburo YOSHITOSHI