Decision support tools for Yoshitomo NARA & Hiroshi SUGITO